nummer 2 - 14 september 2004de nieuwsbrief gaat digitaal
Varen voor geld
AWBZ toelating
Belangrijke wijziging in de GGZ-indicatie
Regionale organisaties van zorgboeren
Kwaliteit
Zorgboeren site
Bijeenkomst leer- werkbedrijven
Stemmen voor de mooiste plek
de nieuwsbrief gaat digitaal
Beste mensen,

Zoals u ziet ontvangt u de nieuwsbrief van het Landelijk Steunpunt, waarmee wij u op de hoogte houden van de actuele ontwikkelingen, vanaf nu digitaal. Hiermee besparen wij geld en tijd dat we dan op een andere wijze in kunnen zetten. Mocht u hierover vragen of opmerkingen hebben dan horen wij dat graag!

Nieuwsbrief
voor zorgboerend Nederland
Varen voor geld
Het Landelijk Steunpunt Landbouw & Zorg werd in het begin van dit jaar benaderd door dhr. Arthur Kloos. Hij organiseert voor Wintershall (grote leverancier van olie en aardgas) op 4 september j.l. drakenbootraces; een groots opgezet evenement waar diverse teams elkaar op het water proberen voorbij te streven. Bij deze drakenbootraces (zie www.dragonboatchallenge.nl) wordt veel sponsorgeld opgehaald. Vorig jaar werd een bedrag van € 30000.—ingezameld; het sponsorbedrag van 2004 doet daar zeker niet voor onder! In de Nieuwskrant voor Landbouw- en zorgcombinaties die eind september uitkomt kunt u lezen om welk bedrag het gaat.
De organisatie heeft besloten het geld wat dit jaar werd opgehaald te gunnen aan zorgboerderijen in Zuid Holland. In overleg met de verschillende regionale intermediairs is een lijst van zorgboerderijen samengesteld. Deze bedrijven zullen een bedrag ontvangen om te besteden aan concrete wensen in het belang van de hulpboeren.

AWBZ toelating
Woensdag 8 september heeft het Steunpunt een gesprek gehad met het College voor Zorgverzekeringen CVZ in Diemen. Daar is gesproken over de AWBZ toelatingen van Zorgboerderijen. Het College van Zorgverzekeringen heeft helaas, door de enorme toename van aanvragen, een grote achterstand opgelopen. De achterstand is zelfs zo groot dat sommige nieuwe aanvragers nog niet eens een ontvangstbevestiging hebben gekregen. Het College voor Zorgverkeringen adviseert de nieuwe aanvragers , voordat u een aanvraag indient, eerst in gesprek te gaan met het zorgkantoor óf hij een contract met je af willen sluiten. Sinds 1 september 2004 mag het Zorgkantoor namelijk zelf bepalen met welke zorgaanbieders hij een contract afsluit voor de extramurale zorg. Voor deze datum was het zorgkantoor verplicht om contracten te sluiten met alle zorgaanbieders die een AWBZ- erkenning of toelating hadden. Nu mag het Zorgkantoor zelf kiezen uit de AWBZ- erkende of toegelaten instellingen met wie hij een contract afsluit. Als het Zorgkantoor geen contract met je wil afsluiten heeft het nu niet veel zin meer om een AWBZ toelating aan te vragen. Het College voor Zorgverzekeringen zal wel een AWBZ toelating afgeven, maar als het Zorgkantoor met jou geen contract wil afsluiten heb je niets aan je AWBZ toelating.
Belangrijke wijziging in de GGZ-indicatie
Een aantal cliënten heeft het wellicht al ondervonden: je klopt aan bij het RIO omdat je indicatie nodig hebt voor GGZ-zorg en dan hoor je dat je niet meer bij het RIO moet zijn, maar bij de huisarts of GGZ-behandelaar.
Nieuwe regels…..

Voor de RIO-indicatiestelling voor de GGZ is al een nieuw ingrijpend besluit genomen door VWS. Het besluit (op 10 augustus genomen) is op 18 augustus bekend gemaakt aan alle RIO’s. 18 augustus geldt dan ook als ingangsdatum van het besluit. Dit houdt in dat vanaf 18 augustus de RIO”s wat betreft de GGZ-aanvragen alleen nog indiceren voor:

1. Cliënten die langer dan een jaar gebruik hebben gemaakt van de functie “verblijf” en van die functie gebruik willen blijven maken (=intramurale GGZ langer dan een 1 jaar);
2. Cliënten die hun zorgaanvraag via een PGB willen verzilveren;
3. Cliënten die zorg willen ontvangen van aanbieders die na 1 april 2003 een nieuwe toelating als AWBZ-aanbieder hebben.

Voor alle aanvragen voor ambulante, extramurale GGZ geldt vanaf 18 augustus dus eenvoudig: aankloppen bij de huisarts of GGZ-behandelaar (behalve als men een PGB wil of van de zorg van een recent toegelaten aanbieder gebruik wil maken).
De Rio’s die de vraag “wilt u een PGB of Zorg in natura” volgens de huidige procedure pas aan het eind van het indicatiegesprek stellen, zullen deze vraag nu aan het begin stellen om helder te krijgen of de cliënt bij de RIO moet blijven of naar zijn huisarts of GGZ-behandelaar moet.
Achtergrond van dit besluit is het feit dat de RIO’s niet alle GGZ-aanvragen aan kunnen (oplopende werkvoorraden). Bovendien is het perspectief van de ambulante GGZ toch dat deze, op genezing gerichte zorg, per 1 januari 2006 wordt overgeheveld naar de nieuwe ZVW Zorgverzekeringswet ( met de huisarts als poortwachter; geen RIO-indicatie voor de ZVW). Dus, om de huidige problemen bij de RIO’s wat te verlichten, loopt VWS vast vooruit op de gang van zaken bij de ZVW (Zorgverzekeringswet)

Regionale organisaties van zorgboeren
Op steeds meer plaatsen in het land zijn zorgboeren actief bezig zich te verenigen. Soms vormen zij een stichting, soms een vereniging en soms een andersoortige initiatiefgroep. Een ontwikkeling die wij vanuit het Landelijk Steunpunt toejuichen. Omdat deze regionale organisaties (in oprichting) veel van elkaar kunnen leren en omdat wij benieuwd zijn naar hun ideeën over ondersteuning van het Steunpunt lijkt het zinvol elkaar te ontmoeten. Dit willen we doen op zaterdag 6 november. Als u belangstelling hebt om een afvaardiging van uw regionale organisatie (in oprichting) mee te laten praten en denken, kunt u zich aanmelden bij hans@landbouwzorg.nl. U wordt dan op de hoogte gehouden van programma en lokatie
Kwaliteit
In het kader van het kwaliteitssysteem voor zorgboerderijen zijn twee nieuwe ontwikkelingen te melden:

Vragenlijst tevredenheidsonderzoek op zorgboerderijen
In het “VIP project” heeft het Trimbos-instituut een vragenlijst ontwikkelt voor deelnemers van zorgboerderijen. Dit instrument is ook uitgeprobeerd bij een aantal zorgboerderijen. Het rapport en de gebruikte vragenlijsten met handleiding zijn te downloaden via www.landbouwzorg.nl /kwaliteit.

ARBO risico-inventarisatie speciaal voor zorgboeren
De bestaande risico-inventarisaties door de diversen ARBO diensten zijn niet optimaal voor bedrijven met de combinatie zorg en landbouw.
Eind dit jaar komt er een speciale risico-inventarisatielijst gratis beschikbaar bij het Steunpunt. Met deze lijst kunnen zorgboeren zelf hun risico-inventarisatie uitvoeren.
Deze inventarisatie met plan van aanpak moet nu nog getoetst worden door een erkende ARBO dienst. Er zijn plannen bij de overheid om dat te versoepelen.
We houden u op de hoogte.

Zorgboeren site
Www.zorgboeren.nl heeft haar 200ste deelnemer mogen verwelkomen. Steeds vaker bezoeken mensen zonder onze tussenkomst deze site en vinden zo soms rechtstreeks een fijne plek op een zorgboerderij. Ook verwijzende instanties weten de site steeds beter te vinden. Het belang voor de zorgboerderijen is dus groot. Wanneer u een oproepje wilt plaatsen in de rubriek vraag en aanbod kunt u dat, ook als niet deelnemer, op deze site doen. Bij het aanbod staan overigens regelmatig studenten die graag stage willen lopen bij een zorgboerderij!
Bijeenkomst leer- werkbedrijven
Op 2 oktober organiseren Peter van de Rijdt en Wim Steman van zorgtuinderij Andromeda in Loosdrecht een bijeenkomst voor zorgboeren van een leer- werkbedrijf. Zij willen deze dag gebruiken om ervaringen uit te wisselen en contacten te leggen tussen collega’s die soortgelijke kansen en problemen tegen komen. Het programma van deze middag zal er ongeveer alsvolgt uit gaan zien:
· kennismakingsrondje
· uw verwachtingen van een dergelijke groep
· ideeën over een vervolg
Als u deze middag aanwezig wilt zijn wordt u verzocht een mailtje te sturen naar info@bladgroen.nl.

info@bladgroen.nl
Stemmen voor de mooiste plek
Op 9 oktober zendt NCRV het programma Het Mooiste Plekje van Nederland uit. Hierin presenteren genomineerde Nederlanders “hun” mooiste plekje. Op 27 november is er een live uitzending waarin de winnaar €25000,-- mag besteden aan een goed doel. Gerda Veerman is één van de genomineerden en presenteert op 9 oktober een prachtig stukje van de Soesterduinen (prov. Utrecht). Als zij de hoofdprijs wint, zal ze dit besteden aan zorgboerderijen; maar dan moet ze eerst in de finale komen. Daarom vragen wij jullie nu via internet www.ncrv.nl (klikken op “mooiste plek”, vervolgens kun je je stem uitbrengen) te stemmen op de Soesterduinen. Mocht zij in de finale komen dan hopen we dat u ook op 27 november wilt stemmen.
klik hier om te stemmenLandelijke open dag zorgboerderijen 25 juni 2005
Wij zijn erg blij dat de landelijke opendag zorgboerderijen volgend jaar samenvalt met zowel het weekend van de biologische dagen (georganiseerd door Biologica) als de Week van het Platteland (georganiseerd door Vrienden van het platteland). In de nieuwsbrief van januari 2005 zullen we hier uitgebreider aandacht aan besteden maar: noteer deze datum vast in uw agenda!

Jongeren en zorgboerderijen in Zuid Holland
In opdracht van de provincie Zuid-Holland wordt onderzocht of er interesse is en mogelijkheden zijn voor het plaatsen van jongeren op zorgboerderijen. Heeft u als agrariër uit Zuid-Holland interesse voor het aanbieden van dagbesteding aan jongeren dan kunt u dat melden. U kunt hiervoor contact opnemen met Oda Kruijff van WLTO Advies, tel: 023-5162360 of e-mail: o.kruijff@wlto.nl.

De Wandeling
KRO’s veel bekeken programma De Wandeling heeft 2 afleveringen opgenomen op de zorgboerderij het Scheiend van de familie Van Oord in Oirschot. Deze worden uitgezonden op 1 en 8 oktober om 16.30 uur en herhaald op 3 en 10 oktober om 9.30 uur. Ongetwijfeld de moeite van het kijken waard.

Colofon
Landelijk Steunpunt Landbouw en Zorg
Churchillstraat 35
3772 KV Barneveld
Telefoon: 0342 450364
Fax: 0342 450188
E-mail: steunpunt@landbouwzorg.nl
Internet:
www.landbouwzorg.nl
www.zorgboeren.nlWilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen? Meld u dan hieronder aan: