15 juli 2008
22
Steunpunt Landbouw & Zorg
Een uitgave van Stichting
Landbouw & Zorg


 
In dit nummer
 
Bericht van het bestuur
 
Colofon
Landelijk Steunpunt Landbouw en Zorg
Churchillstraat 35
3772 KV Barneveld
Telefoon: 0342 450364
Fax: 0342 450188
E-mail: steunpunt@landbouwzorg.nl
Internet:
www.landbouwzorg.nl
www.zorgboeren.nl


 
Bericht van het bestuur
Het bestuur van Stichting Landbouw en Zorg heeft op 20 juni 2008 besloten om tot opheffing van de stichting en tot sluiting van het steunpunt in Barneveld over te gaan. Het steunpunt zal sluiten op 1 januari 2009.
 
Het steunpunt is opgericht in 1998 met als doelstelling het ondersteunen en ontwikkelen van initiatieven in de sector landbouw en zorg. De stichting heeft hiervoor subsidie ontvangen van de ministeries van LNV en VWS. De groei en ontwikkeling van de sector landbouw en zorg is in de afgelopen tien jaar zeer succesvol geweest. Het steunpunt heeft hieraan een belangrijke bijdrage kunnen leveren.
Bij de subsidieverlening in 2005 is door de subsidieverstrekkers al aangegeven dat zij, in het licht van de ontwikkelingen in het veld, van mening zijn dat er vanaf 2009 op een andere manier vorm gegeven kan worden aan de ondersteuning van de sector.
 
In de afgelopen periode is door Stichting Landbouw en Zorg met diverse partijen gesproken over initiatieven om te komen tot een andere opzet van dienstverlening en ondersteuning aan de sector landbouw en zorg. Hierover is o.a. goed overleg met het Landelijk Zorgboeren Overleg (LZO). Het initiatief van LZO, dat zich momenteel in de onderzoeksfase bevindt, heeft de steun van Stichting Landbouw en Zorg. Het op een zo goed mogelijke wijze overbrengen van producten en diensten, zoals de website zorgboeren.nl en het kwaliteitssysteem, is daarbij het belangrijkste uitgangspunt.
 
De afbouw van het steunpunt betekent voor de klanten mogelijk een beperktere dienstverlening dan u van het steunpunt gewend bent. Wij vragen hiervoor om uw begrip.
 
In de derde week van augustus zullen wij u verder informeren over de ontwikkelingen, in het bijzonder over de ontwikkeling van initiatieven tot de voortzetting van producten en diensten. Heeft u vragen? Mail dan naar steunpunt@landbouwzorg.nl. Wij zorgen voor een zo spoedig mogelijke beantwoording.

Het bestuur van de Stichting Landbouw en Zorg

Aanmelden
Wilt u deze nieuwsbrief ook via e-mail ontvangen?
Vul dan hieronder uw naam en e-mailadres in en klik op verzend.