4 maart 2009
26
Steunpunt Landbouw & Zorg
Een uitgave van Stichting
Landbouw & Zorg 
Sinds de vorige nieuwsbrief ( augustus 2008) is er veel gebeurd in het kader van de belangenbehartiging voor Landbouw en Zorg.  Nu een aantal zaken echt duidelijk geworden is willen wij u graag in deze Nieuwsbrief nader informeren over allerhande zaken rond Landbouw en Zorg.
 
Van oud naar nieuw
De Stichting Landbouw en Zorg heeft in juni 2008 het besluit moeten nemen zichzelf op te heffen, mede vanwege het wegvallen van subsidies van het Ministerie LNV en VWS.  Dit beleidsuitgangspunt vanuit de Ministeries was al langer bekend en heeft ertoe geleid dat er goed nagedacht moest worden over de toekomst van de ondersteuning van Landbouw en Zorg. De sector is de laatste jaren aanmerkelijk gegroeid. Tijd dus om op eigen benen te gaan staan. De manier waarop dit echter vormgegeven moest worden heeft echter nog best wat voeten in aarde gehad en vooral ook tijd gekost. Dit proces heeft geleid tot het oprichten van de Stichting Verenigde Zorgboeren, een nieuwe partij die haar bestaansrecht ontleent uit de adhesie van de diverse regionaal georganiseerde Stichtingen en verenigingen van zorgboeren en de landbouworganisaties LTO-Noord, ZLTO en LLTB.
Natuurlijk heeft het opheffen van de Stichting en het ontslag van de medewerkers flinke gevolgen gehad.
In de periode september tot december zijn de arbeidsovereenkomsten met medewerkers beëindigd en is er tegelijkertijd gewerkt aan het zorgen voor een zo goed mogelijke overdracht en continuďteit. Het vertrek van medewerkers maakte het natuurlijk moeilijker om de dienstverlening uit te blijven voeren. Dit maakte dat er wachttijden ontstonden in de beoordeling van kwaliteitssystemen en het registreren van nieuwe zorgboeren. Op enig moment heeft het bestuur van de Stichting Landbouw en Zorg besloten om tijdelijk een aantal oplossingen in te zetten. Oplossingen om ervoor te zorgen dat de dienstverlening toch door zou kunnen gaan en de Stichting Verenigde Zorgboeren niet met een grote hoeveelheid achterstallig werk zou moeten beginnen. Met hulp van Guus de Witte
( beleidsmedewerker Kwaliteit) en Elte-Jan Visser (projectmedewerker websites) is het gelukt om de achterstanden in te lopen en de overdracht naar de nieuwe Stichting goed te laten verlopen.
 
Het landelijk gezicht: De Stichting Verenigde Zorgboeren
Vanaf het begin was het duidelijk dat een aantal van de belangrijke diensten van de Stichting Landbouw en Zorg niet verloren mochten gaan. Er is in de Sector nadrukkelijk gezocht naar een partij die in staat zou zijn om het kwaliteitskeurmerk en de websites “in de lucht” te houden en verder te ontwikkelen. Bij voorkeur is gezocht naar een opvolgende partij die zich als vertegenwoordiger van de divers georganiseerde zorgboeren mag presenteren. Dat is dus de Stichting Verenigde Zorgboeren geworden, een Stichting die gebaseerd is op de samenwerking tussen de regionale zorgverenigingen en stichtingen en de landbouworganisaties LTO-Noord, ZLTO en LLTB. De Stichting Verenigde Zorgboeren is vooralsnog gericht op het in stand houden van de websites en is de houder van het keurmerk “ Kwaliteit laat je zien! “
 
Bestuur van start!
Het bestuur van de Stichting Verenigde Zorgboeren  bestaat uit drie vertegenwoordigers van de regionale LTO’s en 3 deelnemers vanuit de overige partijen, voortkomend uit het Landelijk Zorgboeren Overleg  (LZO). Daarnaast zal het bestuur straks voorzien zijn van een onafhankelijke voorzitter. Deze wordt op dit moment gezocht.
 
Het bestuur bestaat voorlopig uit de volgende personen: 
Mieke van Dragt (voorzitter)
IJsbrand Snoeij (penningmeester)
Kees van Heesbeen     
John Verhoijsen                                            
Wim Visscher
Berend Pastoor
 
Dit bestuur heeft op zich genomen om de Stichting Verenigde Zorgboeren op te richten en de startfase te verzorgen. Daarna zal een aantal personen terugtreden en zich laten vervangen door mensen uit hun achterban.  In het 2de kwartaal 2009 zal de definitieve bestuursinvulling zijn gerealiseerd.
Het doel voor de korte termijn is het beschikbaar houden en concreet laten uitvoeren van producten en diensten en vervolgens de basis leggen voor een toekomst bestendige organisatie.
 
 
Kwartiermaker in beeld!
Vanaf december is Ton van der Biezen aan de slag gegaan om in nauw overleg met Jan de Ruiter, de directeur a.i. van het Steunpunt, de overgang van de producten en diensten te gaan regelen.
Ton heeft de laatste jaren in diverse rollen vanuit de ZLTO  gewerkt als  o.a. landelijk projectmanager LTO Seizoenarbeid, dat als belangrijkste doelstelling heeft het administratief ontzorgen van agrarische ondernemers voor wat betreft de arbeid op hun bedrijf;  Ondersteunen van agrarische ondernemers bij het realiseren van goed en aantrekkelijk werkgeverschap, via landelijk georganiseerde bijeenkomsten en workshops. Samenwerkingprocessen begeleid tussen diverse stichtingen en organisaties.
 
Ton heeft in opdracht van het bestuur een stappenplan gemaakt om te komen tot een sterk vereenvoudigde vorm van dienstverlening en in hoge mate gekoppeld aan de mogelijkheden die de website’s bieden om koppelingen te maken tussen de verschillende diensten , het kwaliteitssysteem en de facturering.   Ook is Ton bezig om te kijken naar verbinding met de verschillende regionale vertegenwoordigingen. Want dat is wat de Stichting Verenigde Zorgboeren nadrukkelijk wil, gebruik maken van de kennis die dichtbij de zorgboeren aanwezig is om elkaar verder te helpen. De Stichting zal meer en meer een platform worden die ontwikkelingen aanjaagt, verbindt, maar daarnaast ook sterk doorverwijst naar praktijkdeskundigen in de regio’s
 
De praktijk van veranderen
Er gaan een aantal zaken veranderen, die te maken hebben met het op een andere manier organiseren van zaken .
 
  • De Stichting Verenigde Zorgboeren is aangemerkt als BTW-plichtig. Dat heeft effecten op de tarieven voor de dienstverlening. De tarieven zullen derhalve de komende periode met  19 % verhoogd gaan worden.
  • De Stichting Verenigde Zorgboeren wil meer gaan werken met betaalvormen die minder administratie vragen. Dus zullen zorgboeren die lid zijn van Zorgboeren.nl  op termijn uitgenodigd gaan worden om deel te nemen aan automatische incasso en zullen bestellingen ook middels incasso worden geďnd. Dit scheelt aanmerkelijk in kosten voor de Stichting en daarmee lukt het om het prijsniveau van producten en diensten aanvaardbaar te houden
  • De Stichting Verenigde Zorgboeren heeft op 12 december 2008, tijdens een informele bijeenkomst de website’s en het keurmerk overgedragen gekregen. Aan het keurmerk verbonden is ook het welbekende logo (zie linksboven in deze nieuwsbrief).  Deze zal het beeld blijven voor  de sector Landbouw en Zorg. Met een kleine aanpassing te weten de onderste tekst is vervangen door Verenigde Zorgboeren.
  • Ton van der Biezen legt op dit moment contacten met verschillende partijen in het veld om te bekijken welke aspecten van Landbouw en Zorg verder ontwikkeld moeten gaan worden en op welke wijze dat verder gebracht kan worden
 
 
Het kwaliteitsysteem.
Vanwege de aangekondigde sluiting en de onduidelijkheid over een opvolgende partij ontstond er vertraging in de beoordeling van kwaliteitssystemen. Deze wordt nu ingelopen en er wordt op dit moment gekeken naar een aantal verbeteringen en vereenvoudigingen in het systeem.
Er zal binnenkort een nieuwsbrief verzonden worden aan deelnemers in het kwaliteitssysteem waarin de veranderingen aangegeven staan. En informatie hierover zal worden gepubliceerd op www.landbouwzorg.nl.
 
 
Op eigen benen
Het heeft veel tijd en energie gekost om vanuit de Stichting Landbouw en Zorg over te gaan op eigen benen. In een nieuwe Stichting, met andere bestuursleden en een nieuw elan. Er is afscheid genomen van een aantal vertrouwde gezichten  in de sector. Mieke v. Dragt heeft als voorzitter hard getrokken aan het in de benen krijgen van de nieuwe Stichting.
Tegelijkertijd is er veel gewonnen door de samenwerking tussen de verschillende belangenbehartigers vorm te geven. De  zorgboeren kunnen nu terugvallen op een club die inhoud wil geven aan de verdere  ontwikkeling en borging van die prachtige vorm van zorg die op zorgboerderijen verleend wordt. Dichtbij, natuurlijk, groen en kwalitatief hoogwaardig.  Kenmerken die de stichting Verenigde zorgboeren zichtbaar wil maken op landelijk niveau!
 
Ton van de Biezen
Jan de Ruiter

Aanmelden
Wilt u deze nieuwsbrief ook via e-mail ontvangen?
Vul dan hieronder uw naam en e-mailadres in en klik op verzend.