19 januari 2012
38
Federatie Landbouw & Zorg
Een uitgave van de Federatie
Landbouw en Zorg Nederland 
Speciale uitgave nieuwe concepten zorglandbouw

In samenwerking met Taskforce Multifunctionele Landbouw

 
Voorwoord

De zorglandbouw staat dit jaar voor grote veranderingen.

 

Uit recente cijfers van het CBS blijkt dat het aantal zorgboerderijen nog steeds groeit. Tegelijkertijd komen er dit jaar allerlei veranderingen op ons af: in bijvoorbeeld het PGB, de WSW en Wajong, de AWBZ en de WMO maar ook de WIA, WIJ en Jeugdzorg. Bezuinigingen en verhuizing van budgetten zorgen ervoor dat zorgboeren anders moeten gaan ondernemen.

 

Dat kan ook, want naast de zorg, ontwikkelt de sector zich momenteel ook sterk richting welzijnswerk, passend onderwijs en arbeidstoeleiding. En dat past goed bij de zorglandbouw als een plek waar iedereen meetelt en mee kan doen. De woorden die daarbij steeds meer gaan spelen (naast goede en verantwoorde zorg) zijn participatie, zelfredzaamheid en zelfontplooiing van deelnemers/cliënten.

Ik weet dat de komende veranderingen een uitdaging vormen voor onze jonge zorglandbouw sector, maar ik heb er het volste vertrouwen in dat de sector deze uitdaging aan kan. Los van de kwaliteit die sowieso al geboden werd, denk ik dat de sector met het nieuwe kwaliteits- en klanttevredenheids-systeem een krachtig signaal afgeeft dat zij professioneel en toch ‘eigen’ is; en zo een waardevolle en volwaardige speler in de zorg.

 

In deze speciale uitgave van de nieuwsbrief van de Federatie hebben wij, samen met de Taskforce Multifunctionele Landbouw, zorg- en welzijnsconcepten en inspiratie gebundeld die ondernemers kunnen helpen bij het verder ontwikkelen en vernieuwen van hun aanbod; om de doelgroepen te verbreden en om als zorgboerderij ook goed te kijken naar de positie in zorgketens en bijbehorende financieringsvormen.

 

Want de boerderij blijkt heilzaam voor nog veel meer mensen met een zorgvraag! Door de regelmaat van het werk, het buiten zijn, het samenwerken met boer of boerin en het contact met planten en dieren, komen mensen weer tot zichzelf. Het welzijn, de participatie en zelfredzaamheid van deelnemers/cliënten worden bevorderd. In deze uitgave enkele voorbeelden.

Veel inspiratie en leesplezier gewenst!

Marijke Vos,
Voorzitter Federatie Landbouw en Zorg Nederland

 

 

 
Handboek brengt doelgroepen en zorgketens in kaart

Voor zorgboeren die zich oriënteren op nieuwe concepten in de zorg, zoals genoemd in bovenstaande nieuwsbrief, dan kunnen zij ook kennis en inspiratie opdoen over nieuwe doelgroepen, financiering en concepten in het handboek Boerderijzorg in de keten, dat Landmerc Plus in samenwerking met de Taskforce Multifunctionele Landbouw en Stichting Green Valley ontwikkelde. Het helpt ondernemers zich te oriënteren in een veranderende markt.
Lees het hele artikel

 
In gesprek over zorglandbouw binnen WMO

Limburgse zorgboeren en gemeenten hebben elkaar al in een vroeg stadium gevonden om samen vorm te geven aan zorg binnen de WMO. En met resultaat. Zo mogen zorgboeren in de gemeente Peel en Maas meebeslissen over de inkoopkaders die worden opgesteld en mogen ze offertes indienen.
Lees het hele artikel

 
Wetenschappelijk bewezen effecten zorglandbouw gebundeld

Wanneer de AWBZ onder de WMO van gemeentes komt te vallen, is het nog belangrijker voor zorgboeren om een goede relatie te hebben met de gemeente. Ook doen zij steeds vaker zelf zaken met zorgkantoren. In beide gevallen is het handig de betekenis van zorglandbouw te kunnen onderstrepen met wetenschappelijk onderzoek.
Lees het hele artikel

 
Zorgboeren helpen mensen aan werk

Zorgboerderijen zijn niet alleen geschikt om mensen dagbesteding te geven, maar ook om mensen weer aan te werk te krijgen. Door laagdrempelige arbeid in de buitenlucht en persoonlijke begeleiding te bieden, weten zorgboeren mensen weer op de rails te krijgen. Verschillende organisaties ondersteunen zorgboeren hierbij en bemiddelen met instanties zoals centra voor werk en inkomen van de gemeenten.
Lees het hele artikel

 
Jeugdzorg op de boerderij: aantoonbaar resultaat

Agrarische jeugdzorg is een relatief jong, maar veelbelovend fenomeen. Helaas heeft deze nieuwe vorm van zorgverlening te kampen met onzekerheden over financiering. Het persoonsgebonden budget wordt aangepast en met de verschuiving van de AWBZ naar het WMO, wordt de financiering verplaatst van de provincie naar de gemeente. Voor aanbieders van jeugdzorg op de boerderij is het nu van belang de meerwaarde van hun werkwijze voor het voetlicht te brengen.
Lees het hele artikel

 
Plattelandsvakantie op zorgboerderij

Een zorgboerderij kan zorg bieden, maar ook uit handen nemen. Vaak is een uitstapje naar het platteland een feest voor mensen met een zorgvraag, en tegelijk een welkom rustpunt voor de betrokken mantelzorgers. Tijd voor jezelf en weten dat jouw partner of ouder in goede handen is. Op 1 februari is er een symposium over voor ondernemers.
Lees het hele artikel

 
Wonen op de zorgboerderij

Met alle onzekerheden die 2012 met zich meebrengt voor zorgboeren, blijft in ieder geval het persoonsgebonden budget voor wonen op de zorgboerderij gehandhaafd. Voor veel mensen is deze woonvorm een uitkomst. Jongeren met gedragsproblemen, mensen met een geestelijke of lichamelijke handicap, maar ook dementerende ouderen voelen zich thuis op het platteland. Wat betekent dat, wonen op een zorgboerderij en wat komt er bij kijken?
Lees het hele artikel

 
Samenwerken in zorg voor dementerenden helpt cliŽnten ťn zorgboer

Dementerende ouderen zijn inmiddels bekende gasten op een zorgboerderij. Ze komen er tot rust, voelen zich geborgen in de leefruimte, tussen de koeien of in de moestuin en hun mantelzorgers worden even ontlast. Nieuw is echter dat zorgboeren steeds actiever worden in de totale zorgketen rond hun cliënten. Zorgboer IJsbrand Snoeij van zorgboerderij Het Paradijs in Barneveld heeft hier anderhalf jaar geleden een start mee gemaakt en merkt nu al het resultaat: meer klanten, en beter passende klanten.
Lees het hele artikel

 
Zorgboeren kunnen rol spelen in passend onderwijs

De zorgboerderij kan een rol spelen in het weer op de rails krijgen van potentiële schoolverlaters of jongeren met leerproblemen. Trajectbureau Boer en Maat ontwikkelde een concept voor het inzetten van boerderijen om tijdelijke schoolverlaters weer op de rails te krijgen en organiseerde een bijeenkomst. Daar zijn de ervaringen van het Trajectbureau gedeeld met een aantal andere ondernemers uit heel Nederland die zich ook op deze doelgroep oriënteren. Enkele van hen krijgen nu ondersteuning van Loes Roffelsen van adviesbureau Da Dentro, om zo tot voorbeeld te kunnen dienen van hoe zorgboerderijen zich op deze doelgroep kunnen richten. Zij ziet nog meer mogelijkheden.
Lees het hele artikel

 
De boerderij als Werkschool

De afstand tussen probleemjongeren en arbeidsmarkt is te groot. Veel leerlingen met bijvoorbeeld een verstandelijke beperking of een gedragsstoornis maken hun school niet eens af en zijn veroordeeld tot een leven lang bijstand en begeleiding. De Werkscholen willen hier verandering in brengen. Leerlingen met een zorgvraag worden sneller betrokken bij het arbeidsproces in doelgerichte stages voor een langere periode. Werkgevers krijgen zo een vakkundige werknemer en de jongeren krijgen zelfstandigheid en zicht op een echte baan. Een concept waar de agrarische sector zich prima voor leent.
Lees het hele artikel

 
Allochtone ouderen interessante doelgroep zorgboerderij

Ook al willen gemeentes geen apart ouderenbeleid maken voor allochtonen, de vraag is er wel. Daar kunnen zorgboeren op inspelen. Op zorgboerderijen kunnen Turkse of Marokkaanse ouderen in een op hun aangepaste setting vertoeven. Zij komen veelal van het platteland, wat dus een bekende omgeving is. Door een bepaalde aankleding –onder andere met meer aandacht voor eten en drinken- en met verzorgers uit hun eigen culturele groep, voelen zij zich eerder thuis.
Lees het hele artikel

 
Paarden helpen zorgboer

Paarden zijn machtige en elegante dieren die rust en zekerheid uitstralen. Bij uitstek dieren die hulp kunnen bieden aan mensen die op zoek zijn naar fysieke en emotionele houvast. Donderdag 3 november organiseerde de stichting ‘Zorg-PK’s’ een congres over het project ‘Meer paarden in de zorg’. Het was een drukbezochte bijeenkomst waaruit bleek dat zorgboeren zich kunnen en willen onderscheiden.
Lees het hele artikel


Aanmelden
Wilt u deze nieuwsbrief ook via e-mail ontvangen?
Vul dan hieronder uw naam en e-mailadres in en klik op verzend.