22 maart 2013
40
Federatie Landbouw & Zorg
Een uitgave van de Federatie
Landbouw en Zorg Nederland 
Onderzoek RIVM(Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
consequenties van de overheveling van dagopvang

Het RIVM heeft in de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de verwachte consequenties van de overheveling van dagopvang van de AWBZ naar de WMO voor gemeenten, zorgboerderijen en mensen met dementie. Dit onderzoek werd gefinancierd door Alzheimer Nederland en werd uitgevoerd in samenwerking met LEAS bureau voor zorgvernieuwing en Wageningen Universiteit. Het project heeft onder andere geresulteerd in een factsheet. Klik hier voor de factsheet.

 

De factsheet is gericht op gemeenten en zorgboerderijen en heeft als doel om beide partijen te informeren over elkaars zienswijzen en aandachtspunten bij de overheveling van dagopvang naar de WMO. Hiermee wordt beoogt beide partijen te stimuleren om zorgvuldige en doordachte keuzes te maken ten aanzien van de zorg voor thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers.
De Federatie neemt hierop actie en brengt dit onderzoek onder de aandacht van de belangrijkste stakeholders. In uw contacten met gemeenten adviseren wij u om dit onderzoeksresultaat onder de aandacht te brengen.

 

Er is ook reeds door RIVM in opdracht van ZonMw een vervolgonderzoek gestart met als doel: Inzicht te willen krijgen in de bijdrage die dagopvang op zorgboerderijen kan leveren aan de maatschappelijke participatie van mensen met dementie en hun mantelzorgers en de mate waarin dagopvang op zorgboerderijen de curatieve en langdurige zorgkosten kan terugdringen. Aangezien gemeenten verantwoordelijk zullen worden voor dagopvang is het onder andere voor hen relevant om te weten in hoeverre voorzieningen zoals zorgboerderijen kunnen bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van de WMO; namelijk het ondersteunen van thuiswonende kwetsbare burgers en hun mantelzorgers om deel te nemen aan de maatschappij en om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Over de resultaten van dit onderzoek wordt u uiteraard geïnformeerd.


Aanmelden
Wilt u deze nieuwsbrief ook via e-mail ontvangen?
Vul dan hieronder uw naam en e-mailadres in en klik op verzend.