Zorgboerderij 't Paradijs, Barneveld
Jemalupe, De Wilp
Zorgboerderij Beversoord, Strijensas
Boerderij Gouda, Gouda
Zorgboerderij 'Passiflorahoeve', Harskamp
Werkprojekt 'De Korenmaat', Arnhem

Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen

 
Met de groei van het aantal zorgboerderijen is er ook een toenemende behoefte aan een methode die de kwaliteit van zorg op een zorgboerderij zichtbaar en meetbaar maakt.

Ruim zevenhonderd zorgboerderijen hebben inmiddels hun kwaliteitssysteem schriftelijk laten toetsen en dit met positief resultaat afgerond. Hiermee is de eerste stap naar certificering en het verkrijgen van het keurmerk gezet. Hiervan mogen ruim zeshonderd zorgboerderijen het keurmerk dragen.

Doelstelling en inhoud Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen

Het nieuwe systeem wil zorgboeren ondersteunen bij het zichtbaar maken van dat wat ze op hun bedrijf te bieden hebben aan begeleiding en zorg. De cliŽnt en de zorgpartners weten dan hoe de zorg en begeleiding eruit zien op de zorgboerderij. Ze kunnen dan bepalen of het aanbod past bij hun doelstellingen en wensen. De werkmap bestaat uit een lijst met onderwerpen waarbij de zorgboer moet beschrijven hoe deze door hem gerealiseerd zijn. In een aantal gevallen zijn ook de normen aangegeven waaraan moet worden voldaan.
Voor deelname aan het kwaliteitssysteem moet de zorgboer aangesloten zijn bij ťťn van de leden (regionale samenwerkingsverbanden) van de Federatie Landbouw en Zorg.

Wettelijke vereisten

De Kwaliteitswet Zorginstellingen stelt dat een ieder die zorg verleent aantoonbaar aan de kwaliteit werkt en daar jaarlijks verslag van doet. De AWBZ-toelating vraagt ook om getoetste kwaliteit. Daarnaast eist de ARBOwet dat iedere (agrarische) onderneming een risico-inventarisatie uitvoert. Ook de verzekeraars vragen om veiligheidsmaatregelen en kwaliteitsborging om de risico's te beperken en de premies betaalbaar te houden. Allemaal redenen voor de zorgboer om aan kwaliteit te werken. Bovendien maakt het de zorgboer nog meer bewust waar het bij de zorgverlening aan kwetsbare mensen om gaat. Kwaliteitsbeleid is tevens een hulpmiddel om aan de zorgvragers, hun ouders en instellingen te laten zien wat zorg met kwaliteit op de boerderij voorstelt.

Schriftelijke toetsing, wat houdt het in?

De zorgboer stelt zelf, al of niet met hulp van een adviseur of studieclub, zijn kwaliteitssysteem op. De voorwaarden waaraan hij moet voldoen om geregistreerd te worden, zijn vastgelegd in de werkmap Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen. Zijn alle voorwaarden op papier aantoonbaar geregeld, dan volgt officiële registratie. Dit kost € 605,00 incl. BTW (€ 500,-- excl. BTW prijspeil 2020, vanaf). Aanmelden hiervoor kan bij Federatie Landbouw en Zorg. Iedere zorgboer die geregistreerd wil blijven stuurt jaarlijks een verslag naar Federatie Landbouw en Zorg. In dit verslag moet worden beschreven hoe de goede voornemens zijn uitgevoerd. Controle van dit verslag en verlenging van registratie kost 181,50 incl. BTW (€ 150,-- excl. BTW prijspeil 2020).

Keurmerk 'Kwaliteit laat je zien'

Na een jaar met het kwaliteitsysteem gewerkt te hebben moet de kwaliteit op het bedrijf in de praktijk getoetst worden. Via Federatie Landbouw en Zorg nodigt de zorgboer een onafhankelijk beoordelaar uit. Deze bezoekt het bedrijf en toetst of het ingevulde kwaliteitssysteem effectief operationeel is. Bij positief resultaat wordt dan het keurmerk verleend. Deze toetsing, die eens in de drie jaar uitgevoerd dient te worden, kost  € 968,00 incl. BTW (€ 800,-- excl. BTW prijspeil 2020, vanaf).
 
Met deze aanpak van evaluatie gevolgd door een externe toetsing behouden de zorgboeren het initiatief. Zij laten zien dat zij zelf aan hun kwaliteitsborging werken. Dit wordt door de zorgvragers en de overheid als zeer waardevol gezien.

Wie verleent het keurmerk?

Federatie Landbouw en Zorg verleent het keurmerk en laat de de evaluatie van de kwaliteitssystemen, de beoordeling van de jaarverslagen en de organisatie van de audits door een onafhankelijke organisatie uitvoeren. 

Hieronder kunt u een kijk versie van de werkmap Kwaliteitssysteem versie 4.1 inzien. 
Werkmap Kwaliteitssysteem versie 4.1
NB deze versie is ondertussen opgevolgd door versie 5.0

Wat betekent het keurmerk voor de deelnemende zorgboeren?

Deelnemende zorgboeren die gebruik maken van het kwaliteitsysteem zijn direct aangesloten bij de landelijke klachtencommissie voor deelnemers van zorgboerderijen. Ook krijgen zij korting op hun verzekeringspremies van diverse verzekeraars. Voor de ARBO risico-inventarisatie kan van een erkende checklist gebruikt gemaakt worden die alleen (onder voorwaarden) licht getoetst dient te worden.
Met het keurmerk 'Kwaliteit laat je zien' voldoen de zorgboeren aan:

 • Kwaliteitswet zorginstellingen
 • ARBO wet
 • Wet klachtenrecht
 • Wet bescherming persoonsgegevens
 • Wet medezeggenschap van cliŽnten zorginstellingen

Door wie wordt het keurmerk geaccepteerd?

De Arbeidsinspectie, de Voedsel en Waren Autoriteit, ministerie van VWS, cliëntenorganisatie Per Saldo, met boeren samenwerkende zorginstellingen en Zorgverzekeraars Nederland onderschrijven vanuit hun discipline/verantwoordelijkheidsgebied het kwaliteitsborgingssysteem voor de zorgboerderijen.
 
Zorgverzekeraars Nederland accepteert het kwaliteitsborgingssysteem bij de erkenning van een zorgboerderij als AWBZ instelling. Daarbij stelt zij twee voorwaarden:
 • Het kwaliteitsborgingssysteem moet voldoen aan de normen verantwoorde zorg. Met de introductie van versie 4.1, medio 2011, is hier aan voldaan.
 • De tweede voorwaarde is dat de tevredenheid van cliënten (ResultaatMeetSysteem) gemeten wordt met een door Zorgverzekeraars erkend onafhankelijk monitoringssysteem. Voor de kleinschalige zorg is dit momenteel nog niet beschikbaar. De Federatie Landbouw en Zorg heeft het ResultaatMeetSysteem ontwikkeld en gedigitaliseerd. Het systeem is juli 2013 beschikbaar gekomen en sindsdien wordt d.m.v. gevalideerde vragenlijsten tevredenheidsinformatie verzameld. Over 2014 zullen de eerste volledige jaarrapportages beschikbaar zijn voor zowel de zorgboerderij, regionale samenwerkingsverbanden als op Federatie niveau.
 
De Federatie Landbouw en Zorg heeft bij haar oprichting afgesproken dat alle bij haar leden aangesloten zorgboeren binnen een jaar na aansluiting deel nemen aan dit landelijke kwaliteitssysteem en op zijn minst een positief geevalueerd kwaliteitssysteem Zorgboerderijen in werking hebben. 
 
Voor deelnemers en hun verzorgers betekent het keurmerk zorgboerderijen 'Kwaliteit laat je zien':
 
 • Daar krijg je kundige begeleiding
 • Het is een veilige plek, waar je welkom bent en waar je je thuis voelt
 • Je zinvol werk doet en helder is van wat je mag verwachten en wat er van jou wordt verwacht  
 • Je persoonlijke ontwikkeling en welzijn staan hoog in het vaandel
 • Iedereen mag er komen kijken, want ze zijn trots op wat ze zijn


« terug naar zoekresultaten