Biologische boerderij 'de Boere Zakdoek', Nispen
De Cinquant, Haps
Scorlewald, Schoorl
Zorgtuinderij 'de Lorr', Heide
Boerderijterras Juffrouw zonder Kop, Dieteren
Zorgboerderij 'Fenna-heerd', Noordbroek

Wet- en regelgeving

Met welke wet- en regelgeving heb ik te maken?

Deze vraag wordt regelmatig gesteld door startende zorgboeren. Belangrijke onderwerpen zijn onder andere de verzekeringen en het bestemmingsplan. Tijdige oriŽntatie kan een hoop frustratie en misverstanden voorkomen.

Ruimtelijke ordening

Een zorgboerderij moet rekening houden met het ruimtelijk beleid van de overheid. De Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) vormt hiervoor de basis. Het Rijk en de provincies bepalen in grote lijnen wat er in het buitengebied wel en niet mag. Binnen deze grote lijnen bepaalt elke gemeente zelf hoe dit wordt ingevuld. De gemeente legt dit vast in een bestemmingsplan. Gemeenten zijn verplicht om voor het buitengebied een bestemmingsplan te maken. Voor gebieden binnen de bebouwde kom hoeft dit niet.  In het bestemmingsplan staat per perceel aangegeven welke bestemming het desbetreffende perceel heeft, bijvoorbeeld een woonfunctie of een agrarische functie. Wanneer een perceel een agrarische bestemming heeft mag er alleen gewoond worden door de agrarisch ondernemer en niet door anderen. Verder geeft het bestemmingsplan bijvoorbeeld aan hoe groot de bebouwing op het perceel mag zijn. Iedereen die plannen heeft voor het opzetten van een zorgboerderij doet er verstandig aan te kijken of dit binnen het bestemmingsplan past. Hou er daarbij rekening mee dat planologische procedures tijdrovend zijn!
Verder lezen: Zorgboerderijen en Ruimtelijke Ordening (Handboek) »  

Arbo-eisen voor zorgboerderijen

De Arbeidsomstandighedenwet (ARBO-wet) regelt de zorg voor goede arbeidsomstandigheden op bedrijven in Nederland. Niet alleen voor bedrijven met vast personeel in dienst, maar ook voor agrarische bedrijven waar incidenteel seizoenskrachten, bedrijfsverzorgers, familieleden, stagiaires of loonwerkers meewerken. Als ondernemer ben je verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden
op het bedrijf. Formeel is op ieder bedrijf waar sprake is van een gezagsverhouding de ARBO-wet van toepassing. Daarnaast ben je als ondernemer, volgens het Burgerlijk Wetboek, in meer algemene zin verantwoordelijk voor de veiligheid van derden op je bedrijf. In de praktijk heeft een grote meerderheid van de agrarische bedrijven dus met deze wet te maken. Dat geldt zeker ook voor zorgboerderijen.
Verder lezen: Hoe zit het met de arbo? (Handboek) »